תנאי שימוש

בעת הגישה לאתרים או אפליקציות מובייל (ביחד, להלן – “האתראוהאתרים“) המנוהלים על ידי (StarPC.co.il),

כולל:

www.inewsil.co.il, www.ipc.co.il, www.star-pc.co.il, www.starpc.org, www.starpc.pro, www.starpc.vip

וwww.starpc.app.

אתם כמשתמשים, מסכימים לשמור על כל תנאי השימוש ונותנים הסכמה כי התנאים האלה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין StarPC.co.il.

זכויות היוצרים

אתר/מסד נתונים זה מהווה עבודה מוגנת על ידי זכויות היוצרים הנמצאים בבעלותה של StarPC.co.il.

המשתמשים, בהתאם לתנאי שימוש האלה, רשאים להדפיס או בכל דרך אחרת לשמור דפים נפרדים לשימוש אישי.

אולם, אסור לערוך שינויים ותיקונים בתוכן של אתר/מסד נתונים, כולל תוכן הרישום, כלומר איחוד עם מידע אחר או פרסום של מידע זה בכל דרך שהיא, באופן מלא או חלקי.

גם כן אסור לערוך ניתוח של מידע הזמין על המסך, ניתוח של מאגרי מידע ופעילות אחרת המיועדת לאיסוף, שמירה,

ארגון מחדש או שימוש במידע הזמין בעמודים אשר הופקו או מוצגים באתרי StarPC.co.il.